Cảnh báo! Bản dịch này đã lạc hậu, vui lòng xem bản gốc.

Hệ thống theo dõi lỗi Debian

Debian có hệ thống theo dõi lỗi (BTS) cái mà chúng tôi lưu hồ sơ chi tiết lỗi đã báo cáo bởi những người dùng và các nhà phát triển. Mỗi lỗi được gán một mã số, và được giữ trên hồ sơ cho đến khi nó được đánh dấu là đã được giải quyết.

Làm thế nào để báo cáo lỗi trong Debian

Có trang riêng hướng dẫn và cung cấp mẹo trên làm thế nào để báo cáo lỗi nếu bạn gặp vấn đề với bản phân phối Debian.

Tài liệu về hệ thống theo dõi lỗi

Xem báo cáo lỗi trên WWW

Bug count for all

Tìm lỗi theo mã số:

Chọn các báo cáo lỗi trên WWW

Chọn các lỗi


Các lựa chọn thêm có thể được thêm vào sau tìm kiếm đầu tiên. Nếu lựa chọn sau là ở trên cùng một trường tìm kiếm, dẫn đến thực hiện phép OR. Nếu nó trên một trường khác, dẫn đến thực hiện phép AND.

Các tính nghiêm trọng hợp lệ là critical, grave, serious, important, normal, minor, wishlist, fixed.

Các thẻ hợp lệ là patch, wontfix, moreinfo, unreproducible, help, security, upstream, pending, confirmed, ipv6, lfs, d-i, l10n, newcomer, a11y, ftbfs, fixed-upstream, fixed, fixed-in-experimental, potato, woody, sarge, etch, lenny, squeeze, wheezy, jessie, stretch, buster, bullseye, bookworm, trixie, forky, sid, experimental, sarge-ignore, etch-ignore, lenny-ignore, squeeze-ignore, wheezy-ignore, jessie-ignore, stretch-ignore, buster-ignore, bullseye-ignore, bookworm-ignore, trixie-ignore forky-ignore .

Các lỗi bao gồm

Các lỗi loại trừ

Phân loại sử dụng

Xếp theo

Các tùy chọn khác

 Lặp hòa trộn
 Đảo ngược các lỗi
 Đảo ngược tính treo
 Đảo ngược tính nghiêm trọng
 Không lỗi cái mà các gói ảnh hưởng

Gửi

Truy vấn ở trên cũng có thể tạo bằng truy cập URL tương ứng có dạng thức như sau đây:

Tìm kiếm các báo cáo lỗi

Bạn có thể tìm kiếm các báo cáo lỗi sử dụng bộ máy tìm kiếm dựa trên HyperEstraier của chúng tôi

Cách khác để tìm kiếm các báo cáo lỗi là dùng Google Groups. Chu kỳ muốn tìm kiếm có thể giới hạn bằng cách dùng tùy chọn tìm kiếm cấp cao.

Địa chỉ thay thế cho phép tìm kiếm báo cáo lỗi là Phần lưu trữ thư.

Thông tin bổ xung

Bó thư hiện tại của Phát hành lỗi nghiêm trọng.

Bó thư hiện tại của các-gói-giả được thừa nhận bởi hệ thống theo dõi lỗi Debian.

Sau đây là danh sách chỉ mục báo cáo lỗi sẵn có:

Chú ý: một số bảng mục lục các báo cáo lỗi sẵn có trước đây đã không sẵn sàng bởi vì phần mềm tạo chúng có trục trặc nội bộ. Chúng tôi lấy làm tiếc về sự bất tiện này.

Báo cáo Spam

Hệ thống theo dõi lỗi hay nhận được spam. Để báo cáo các thư là spam trong hệ thống theo dõi lỗi, tìm báo cáo lỗi theo mã số, rồi bấm vào "nhật ký lỗi có chứa spam" ở gần phần đáy của trang.


Debian BTS administrators <owner@bugs.debian.org>

Debian bug tracking system
Copyright © 1999 Darren O. Benham, 1997, 2003 nCipher Corporation Ltd, 1994-1997 Ian Jackson.